Phân bón nền của bạn có đang gây hại nhiều hơn là có lợi không?

This article is about base dressings. Written in Vietnamese. Bón phân nền với những chất như phân mùn chất lượng cao, chất này có hàm lượng nitơ thấp hơn một cách tự nhiên, đưa đến một cách thay thế hiệu quả để tăng năng suất đất và cây trồng bằng cách giúp bảo vệ cây con khỏi những căng thẳng do nước và điều chỉnh việc cung cấp chất dinh dưỡng trong suốt mùa vụ.

File Type: pdf
Categories: Australian Berry Journal, Autumn 22, LOTE, Soil, Strawberry
Author: Aileen Reid