Hệ thống năng lượng mặt trời cho thuê

Sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời có thể tiết kiệm rất nhiều hóa đơn tiền điện và có thể trả hết trong thời gian rất ngắn, thường là dưới 4 năm. Bài viết này trình bày kinh nghiệm của một người trồng dâu tây WA (Anthony Lieu của Landsdale Strawberries) cho thuê hệ thống năng lượng mặt trời và chứng minh thời gian hoàn vốn đầu tư.

Leasing a solar system

Solar systems can generate big savings on electricity bills and can pay for themselves very quickly, often in under four years. This article outlines the experience of a WA grower leasing a solar system and demonstrates the payback period on the investment.